Welcome...

อบรมสร้าง App สำหรับ iPhone/iPad

อบรมสร้าง iOS App (iPhone/iPad), การเขียนแอ็ป iOS สำหรับผู้เริ่มต้น 

รับทั้งบุคคลทั่วไปและนักศึกษา การฝึกอบรม Training เน้นการปฏิบัติ (Workshop) กับเครื่อง Mac ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (KMUTNB) นักศึกษา ค่าลงทะเบียนพิเศษเพียง 2,xxx บาท เท่านั้น

ห้องอบรม (ภาพถ่ายจริง)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการสร้าง App สำหรับ iPhone iPad และเทคนิคการเขียนโปรแกรมให้ App เดียว (Universal App) ใช้ได้อัตโนมัติทั้ง iPhone และ iPad โดยตัว App จะตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้งานขณะนั้น ว่าเป็น iPhone หรือ iPad และจัดระบบทำงานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้ 

 


สนใจคลิกดูรายละเอียด

Additional information