Welcome...

อบรม: Data Science using Python

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ Data Science using Python 

วิทยากร: ดร. กอบเกียรติ สระอุบล ผู้เขียนหนังสือพัฒนา IoT ด้วย Arduino และ Raspberry Pi
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 28-29 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-16:00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นภาษา Python เนื่องจากจะปูพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมก่อน 

เนื้อหาการอบรม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการปฏิบัติ มีโค้ดตัวอย่างให้ พร้อมกับเน้นทฤษฎีที่สำคัญเพื่อเสริมความเข้าใจและการนำไปต่อยอด

Day 1:
 หลักการวิทยาศาตร์ข้อมูล
 การติดตั้งโปรแกรมเครื่องมือและ Libraries สำหรับ Data Science
 การใช้งาน Jupyter Lab และ Libraries ต่างๆ เช่น Numpy, Pandas
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เบื้องต้น
 สถิติพื้นฐานสำหรับ Data Science
 การเตรียมข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูล
 การค้นหาข้อสรุปจากข้อมูล (Exploratory Data Analysis: EDA)
 การใช้ Matplotlib และ seaborn สำหรับ Data Visualization
Day 2:
 การใช้เครื่องมือ Pivot Table
 การวิเคราะห์ข้อมูล Time series
 Machine Learning เบื้องต้น
 Linear Regression
 Logistic Regression
 Decision Tree
 Support Vector Machine
 Clustering
 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Machine Learning

ค่าลงทะเบียน 3500 บาท 
 มีใบเสร็จสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร
 มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่างเบรก วันละ 2 ครั้ง 
 เอกสารประกอบการอบรม

เหมาะสำหรับ
 ครู อาจารย์ นักศึกษา
 Developer Programmer Data Scientist 
 ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ ที่สนใจนำ Data Science ไปใช้กับงานวิจัยและพัฒนา
 บุคคลทั่วไปที่สนใจในสายงานด้าน Data Science

ประโยชน์ที่ได้รับ
 มีความรู้ความเข้าใจหลักการ Data Science 
 นำเทคนิคไปพัฒนาระบบ IoT ให้มีความฉลาดมากขึ้น
 เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงต่อไป
 ได้แนวคิดเพื่อนำ Data Science ไปประยุกต์ใช้กับงานองค์กร
 เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล


รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sites.google.com/view/kobkiat

Additional information