การตั้งพาท Android Studio SDK เพื่อใช้กับ Cordova

เนื่องจาก Android Studio เวอร์ชั่น Official (1.x ขึ้นไป) มีการเปลี่ยนพาทที่อยู่ของ Android SDK
ดังนั้นสำหรับผู้ที่ใช้ Android Studio เวอร์ชั่น Official กับ Cordova ให้ตั้งพาท Android SDK สำหรับใช้กับ Cordova ดังนี้

หนังสือ พัฒนา Cross-Platform Mobile App หน้า 34 (พาทสำหรับ Android Studio เวอร์ชั่น 0.xx) จากเดิม

Windows
c:\Program Files\Android\android-studio\sdk\tools และ
c:\Program Files\Android\android-studio\sdk\platform-tools 

1 ตรวจสอบ Path จริง Android Studio ที่ใช้งาน 

ขณะอยู่หน้าต่างแรกของ Android Studio : คลิก Configure -> Project Defaults -> Project Structureจะปรากฏ Path 

เช่น C:\Users\ชื่อuserเครื่อง\sdk

2 ให้เพิ่ม Path ดังนี้ (เพิ่ม Path แล้วทำการ Restart)

C:\Users\ชื่อuserเครื่อง\sdk\tools และ
C:\Users\ชื่อuserเครื่อง\sdk\platform-tools 

หรือ Win64 C:\Users\ชื่อuser\AppData\Local\Android\sdk
ให้เพิ่ม Path ดังนี้

C:\Users\ชื่อuser\AppData\Local\Android\sdk\tools และ
C:\Users\ชื่อuser\AppData\Local\Android\sdk\platform-tools

สำหรับ Mac ให้กำหนด Path เป็น

/Users/ชื่อuser/sdk/tools และ
/Users/ชื่อuser/sdk/platform-tools

3 โหลด Android API19 

 ดูหัวข้อการโหลด ที่นี่