การตั้งพาท Android Studio SDK เพื่อใช้กับ Cordova

  • Print

เนื่องจาก Android Studio เวอร์ชั่น Official (1.x ขึ้นไป) มีการเปลี่ยนพาทที่อยู่ของ Android SDK
ดังนั้นสำหรับผู้ที่ใช้ Android Studio เวอร์ชั่น Official กับ Cordova ให้ตั้งพาท Android SDK สำหรับใช้กับ Cordova ดังนี้

หนังสือ พัฒนา Cross-Platform Mobile App หน้า 34 (พาทสำหรับ Android Studio เวอร์ชั่น 0.xx) จากเดิม

Windows
c:\Program Files\Android\android-studio\sdk\tools และ
c:\Program Files\Android\android-studio\sdk\platform-tools 

1 ตรวจสอบ Path จริง Android Studio ที่ใช้งาน 

ขณะอยู่หน้าต่างแรกของ Android Studio : คลิก Configure -> Project Defaults -> Project Structureจะปรากฏ Path 

เช่น C:\Users\ชื่อuserเครื่อง\sdk

2 ให้เพิ่ม Path ดังนี้ (เพิ่ม Path แล้วทำการ Restart)

C:\Users\ชื่อuserเครื่อง\sdk\tools และ
C:\Users\ชื่อuserเครื่อง\sdk\platform-tools 

หรือ Win64 C:\Users\ชื่อuser\AppData\Local\Android\sdk
ให้เพิ่ม Path ดังนี้

C:\Users\ชื่อuser\AppData\Local\Android\sdk\tools และ
C:\Users\ชื่อuser\AppData\Local\Android\sdk\platform-tools

สำหรับ Mac ให้กำหนด Path เป็น

/Users/ชื่อuser/sdk/tools และ
/Users/ชื่อuser/sdk/platform-tools

3 โหลด Android API19 

 ดูหัวข้อการโหลด ที่นี่